3  Organisatie van de Instructiecommissie

3.1  Instructiecommissaris

Eén persoon vertegenwoordigt de Instructiecommissie in het Algemeen Bestuur: de Instructiecommissaris.

3.2  Coördinatoren

Belangrijke taken binnen de Instructiecommissie zijn o.a. de werving van instructeurs, de organisatie van instructeurscursussen, het organiseren van instructie voor Basis, C en Glad  en regelmatig communiceren met andere commissies en bestuur. Het is praktisch niet haalbaar voor de Instructiecommissaris  om deze taken alleen uit te voeren.

Afroeien is het sluitstuk van instructie. De afstemming en communicatie tussen instructie en afroeien moet goed en direct zijn. De Afroeicommissie is daarom geïntegreerd in de Instructiecommissie.

Voor een goede taakverdeling is voor elke instructie-poot en voor het afroeien een coördinator nodig:

       Een coördinator Basisinstructie

       Een coördinator C-instructie

       Een coördinator instructie Skiff 1 en Skiff 2 (voor niet-wedstrijdroeiers)

       Een Afroeicommissaris

 

3.3  Taken van de Instructiecommissaris

De belangrijkste taken van de Instructiecommissaris hebben betrekking op goede communicatie met o.a.

het Bestuur

       Het instructiebeleid naar de leden toe uitdragen.

 

Ledenwervingscommissie

       De wervingstekst m.b.t. instructie kortsluiten.

 

Toercommissie

       Toertocht- en afroeidata kortsluiten

       Datum en organisatie Beginnelingentocht

 

Jeugdcommissie

       Afroeidata kortsluiten (jeugd roeit op zaterdagmiddag)

 

Coördinatoren instructie Basis, C en Skiff 1 en Skiff 2

       Niveau techniek, kennis en vaardigheden bewaken.

       Ervaringen van de leerlingen en instructeurs uitwisselen, problemen helpen oplossen.

 

Afroeicommissie

       De vastgelegde eisen t.a.v. techniek, vaardigheden en kennis hanteren.

       Evalueren van de kwaliteit van de roeitechniek, kennis en vaardigheden.

 

Barcommissie

       Aanwezigheid Bardienst kortsluiten

       Bij afwezigheid Bardienst toegang tot kasten e.d. regelen tijdens instructie en afroeien.

 

De Instructiecommissaris organiseert de instructeurscursussen.

 

3.4  Taken van de coördinatoren

Instructiecoördinatoren

       Ondersteuning bij de werving instructeurs

       Ondersteuning bij de organisatie van de instructie

       Ondersteuning van de instructeurs

 

Afroeicommissaris

       Zorgdragen voor voldoende deskundige examinatoren.

       Zorgdragen voor voldoende afroeidata en -tijden

       Afroeidata en -tijden tijdig en zichtbaar bekend maken (via website en prikbord).

       Vaststellen data en tijden in overleg met Instructiecommissaris.

       Het uitreiken en bijhouden van een roeicertificaat.   

       Goede administratie van de bevoegdheden bijhouden (i.s.m. ledenadministratie).

       Bewaking van de kwaliteit van de roeitechniek en kennis van materiaal en regels door handhaving van vastgestelde eisen

       Evaluatie van afroeien samen met de Instructiecommissaris / instructeurs

 

3.5  Instructeursbeleid

 

De werving

Er zijn twee momenten per jaar waarop iemand zich als (potentieel) lid kan aanmelden: de open dagen. Dan moeten er voldoende instructeurs opgeleid en beschikbaar zijn. Instructie geven is tijdrovender in vergelijking met 4x per jaar bardienst, tuindienst, klusdienst, e.d..  Het is dan ook moeilijk om voldoende leden enthousiast te maken voor het instructie geven. Het werven van instructeurs is om deze reden evenmin een aantrekkelijke taak. Het voortbestaan van de RVA is echter voor een belangrijk deel afhankelijk van de vrijwilligers die instructie geven en regelen. Regelmatig en expliciet waarderen van de inzet van de instructeurs kan dan ook niet vaak genoeg gebeuren. Hierin ligt een uitdrukkelijke taak voor het Bestuur.

Voor de continuïteit van de RVA is een permanent aantal instructeurs van essentieel belang.

Wat is nodig om dat te bereiken?

Basisinstructie: 2 instructeurs per 4 leerlingen

       Data en tijdstip van Basisinstructie moeten vòòr de ledenwervingsactie vastgesteld zijn.

       Werving Basisinstructeurs moet vòòr de ledenwerfactie afgerond zijn

       Instructeurscursus voor nieuwe instructeurs moet vòòr de ledenwerfactie gegeven zijn.

       Werving d.m.v. persoonlijke benadering; website, posters, flyers, e.d. dienen uitsluitend als ondersteuning.

       Het Bestuur moet actief het belang en de inzet van de instructeurs onder de aandacht van de leden blijven brengen en expliciet waardering tonen.  

 

C-instructie: afhankelijk van de behoefte.

       Aanmelding bij de coördinator na behalen Basisproef.

       Werving: Voor  wat hoort wat: Skiff 1 instructie krijgen = C-instructie geven naar vermogen. Een ploeg die gecoached wordt via de coach vragen instructie te geven, bijv. 1 keer in de twee jaar een beperkte periode.

       Al bij aangaan lidmaatschap verwachtingen hierover expliciet vermelden in de voorwaarden.

 

Skiff 1 instructie:  afhankelijk van de behoefte.

       Aanmelding bij de coördinator na behalen C-proef scullen.

       Werving d.m.v. persoonlijke benadering; website, posters, flyers, e.d. dienen uitsluitend als ondersteuning.

       Voor  wat hoort wat: gecoached worden = Skiff 1 instructie geven naar vermogen. Een ploeg die gecoached wordt via de coach vragen skiff 1 instructie te geven, bijv. 1x in de twee jaar een beperkte periode.

 

Glad Oars en Skiff 2

       Glad oars wordt gegeven door coaches, Skiff 2 door een instructeur of een coach.

       Voor het mogen roeien in wedstrijdmateriaal is behalve de benodigde bevoegdheid ook toestemming van de wedstrijdcommissaris vereist.

 

Opleiding en ondersteuning van instructeurs

       Cursus is inhoudelijk afgestemd op het beleid

       Korte opfriscursussen

       Speciale roeitechniek-dagen met video-opnamen

       Video-opnamen van instructie

       Instructie-DVD over roeitechniek

       Handleiding Instructie (digitaal, op website, in map op de vereniging)