Financien

De belangrijkste bron van inkomsten voor de RV Alphen is de jaarlijkse contributie van leden en donateurs.
In de jaarlijkse voorjaars-ALV - Algemene Leden Vergadering - wordt de hoogte van de contributie voor het volgende verenigingsjaar bepaald aan de hand van een voorstel van het bestuur. De concept-begroting van dat volgend verenigingsjaar wordt in dezelfde vergadering door het bestuur voorgesteld. Deze concept-begroting is gemaakt op basis van het contributievoorstel, de jaarresultaten van enkele voorgaande jaren samen met de plannen voor het komende jaar of jaren.
Elke begroting omvat een resultatenrekening en een balans. De belangrijkste balansposten zijn de boten en het gebouw.
 
In de najaars-ALV wordt het jaarresultaat van het afgelopen verenigingsjaar besproken en vastgesteld door de vergadering. De kascommissie heeft zich voor die tijd overtuigd van de juistheid en ordelijkheid van de gevoerde administratie. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei.
 
In 2009 is een nieuwe loods gebouwd. Er is nu in de nieuwe botenloods een separate ergometerruimte. In 2011 en 2012 werden de bestaande faciliteiten zoals kleedkamers en de societeit aangepakt.
 
Wil je meer informatie hebben over het lidmaatschap bij de RVA en alle mogelijkheden die dat biedt, meld je nu aan bij "nieuwe leden".